Nie znaleziono produktów
Wyszukiwanie zaawansowane
Wyszukiwanie
Kontakt
Koszyk 0,00 zł
Regulamin sklepu internetowego
 
§ 1
Postanowienia ogólne
 
1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.skleptechkon.com jest prowadzony przez AREX Arkadiusz Grzelak NIP 665-186-23-26, REGON 311516415, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Dane kontaktowe:
a. adres siedziby:
b. adres poczty elektronicznej:
c. numer telefonu
2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają

a. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez TECHKON dostępny na portalu www.skleptechkon.com, będący platformą teleinformatyczną, umożliwiającą Klientom zapoznanie się z oferowanymi produktami, w tym z cenami i dostępnością, zawarcie umowy sprzedaży, a także w zależności od kontekstu Sprzedawca, z którym klient zawiera Umowę sprzedaży;
b. Klient – podmiot, z którym Sklep internetowy zawiera Umowę sprzedaży;
c. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
d. Czas realizacji zamówienia – liczba Dni roboczych, w których Sklep internetowy przygotuje do wysyłki zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym oraz powierzy zamówiony towar przewoźnikowi 
e. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
f. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia;
g. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu internetowego pomiędzy Klientem, a Sklepem internetowym w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zmianami. 
h. Konto - zbiór informacji dotyczących Klienta oraz składanych przez niego Zamówień zawieranych Umów sprzedaży.
i. Umowa o świadczenie usług – umowa świadczenia drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta zawarta na czas nieokreślony. 

3. Klient korzystający ze Sklepu internetowego zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.
4. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
5. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

a. Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub

b. Mozilla Firefox w wersji 52.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

c. Google Chrome w wersji 56.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

d. Opera w wersji 43.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

e. Apple Safari 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies.
§ 2
Zasady korzystania ze Sklepu internetowego 
 
1. Zdjęcia i opisy przedmiotów zamieszczone w Sklepie internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu umożliwienie Klientowi poznania przybliżonych właściwości, wygładu i paramentów użytkowych produktów. W szczególności wygląd produktów na zdjęciach może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu produktu będącego przedmiotem Umowy sprzedaży. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie internetowym specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego produktu. 
2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedającego.
3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Sklep internatowy zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym poprzez stosowanie protokołu  SSL (Secure Socket Layer.
4. Klient zobowiązany jest do:

a. korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
b. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
c. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.

5. Użytkownik ma prawo powiadomić Sklep internetowy o niewłaściwej jakości Usług.
6. Wszelkie pytania, zastrzeżenia, reklamacje w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usługi funkcjonowaniu Sklepu internetowego Użytkownik powinien zgłaszać pod numerem telefonu wskazanym w Regulaminie.
7. Klient zobowiązuje się, iż w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego nie będzie: 

a. naruszał Regulaminu,
b. podawał danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,
c. dopuszczał się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub obowiązującymi przepisami prawa. 
§ 2
Konto 
 
1. Sklep internetowy świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta.
2. Usługa Konta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego.
3. Rejestracja konta wymaga od Klienta zdalnego wypełnienia formularza elektronicznego poprzez wprowadzenie wymaganych przez danych, tj:

a. imienia i nazwiska,
b. nazwy (jeśli posiada);
c. adresu poczty elektronicznej,
d. numeru telefonu. 
e. adresu do doręczeń;
f. Numeru NIP (jeśli posiada);
g. Nazwy użytkownika;
h. Hasło.

4. W trakcie rejestracji Konta, Klient ustala i wprowadza dane , o których mowa w ustępie oraz zobowiązany jest do zaakceptowania Regulaminu, Polityki Prywatności i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu zarejestrowania i prowadzenia Konta oraz w celu realizacji Zamówień, a także wyrażenia zgody na przekazywanie przez Sklep internetowy osobom trzecim danych osobowych Klienta w celu realizacji składanych przez Klienta Zamówień oraz oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Sklepu Internetowego, Polityką Prywatności i Ogólnymi Warunkami Umów Sprzedaży i akceptacji ich warunków.
5. Podanie wszelkich niezbędnych danych przez Klienta w procesie rejestracji Konta jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rejestracji oraz bezpłatne.
6. Na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację Konta.
7. Sklep internetowy dopuszcza przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego, a także składanie zamówienia bez rejestrowania Konta. 
8. Klient, który nie dokonał rejestracji Konta nie korzysta z funkcjonalności związanej z Kontem.
9. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta.
10. Klient ma prawo do rejestracji tylko jednego Konta.
11. Po zarejestrowaniu Konta, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej oraz hasło.
12. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Użytkownika Loginu i Hasła osobom trzecim. Umowy Sprzedaży lub umowy świadczenia usług zawarte w związku z Zamówieniami złożonymi przez osoby trzecie korzystające z Konta danego Klienta, z przyczyn nie leżących po stronie Sklepu internetowego, uważane są za zawarte w imieniu Klienta i mają moc wiążącą wobec niego. 
§ 3
Ustanie Umowy o świadczenie usług 
 
1. Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie trzydziestu (30) dni kalendarzowych począwszy od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług. Powyższe postanowienia nie ograniczają możliwości wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług, także po upływie wskazanego powyżej terminu, w trybie przewidzianym postanowieniami Regulaminu oraz przepisami ogólnymi.
2. Klient może wykonać prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie usług poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres Sklepu internetowego. Dla odstąpienia wystarczająca jest co najmniej forma wiadomości e – mail.
3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy oświadczenie Usług znajduje się w załączniku do Regulaminu.
4. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów poprzez przesłanie oświadczenia na adres wskazany w treści Regulamin. 
5. Okres wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług wynosi 14 dni.
6. W przypadku ustania pomiędzy Stronami mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług, Konto przestaje być aktywne i dostępne dla Klienta. Wszelkie Zamówienia, z wyjątkiem tych, co do których doszło już do zawarcia Umów sprzedaży, zostają anulowane. 
7. Sklep internetowy może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług bez zachowania okresu wypowiedzenia w sytuacji:

a. korzystanie przez Klienta lub osoby trzecie ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu lub też w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,
b. korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie.

8. Dla wypowiedzenia wystarczająca jest co najmniej forma wiadomości e – mail. 
§ 4
Zamówienie
 
1. Klient może złożyć Zamówienie w następujący sposób:

a. przez Konto - po zarejestrowaniu Konta i zalogowaniu się na Koncie z wykorzystaniem właściwego Loginu i Hasła, lub
b. bez rejestracji - tj. bez konieczności rejestrowania Konta, a jedynie poprzez zdalne wypełnienie stosownego formularza elektronicznego w Sklepie internetowym, pod warunkiem akceptacji Regulaminu, Polityki Prywatności oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Zamówień.

2. Informacja o głównych cechach, cenie i dostępności produktów dostępna jest po wybraniu określonego produktu przy zdjęciu lub w opisie.
3. Cena produktu nie zawiera kosztów dostawy. Koszty dostawy są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta Zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.
4. Sklep internetowy rozpatruje złożone Zamówienie pod kątem możliwości jego realizacji. W szczególności warunkiem potwierdzenia Zamówienia jest dostępność produktu w magazynie Sklepu internetowego. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji złożonego Zamówienia, jeżeli zostało ono złożone w sposób sprzeczny z Regulaminem lub Ogólnymi Warunkami Umów sprzedaży lub gdy Klient narusza ich postanowienia. 

5. W przypadku, gdy realizacja części lub całości Zamówienia nie będzie możliwa Sklep internetowy bez zbędnej zwłoki (pocztą elektroniczną lub telefonicznie):

a. poinformuje Klienta o anulowaniu Zamówienia w całości (Zamówienie uważane jest wówczas za niezłożone) albo,
b. poinformuje Klienta o anulowaniu Zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa. 

6. W przypadku anulowania całości lub części Zamówienia przed zawarciem Umowy sprzedaży zwrot uiszczonej przez Klienta ceny i kosztów dostawy w zakresie towarów, których dotyczy anulacja, zostanie dokonany w terminie do 14 dni od dnia poinformowania Klienta o anulacji całości lub części Zamówienia.
7. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem Sklepu internetowego dokonać wyboru produktów wybrać sposób dostarczenia produktów, sposób płatności, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać Zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. 
8. Naciśnięcie na przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
9. Klient kompletuje Zamówienie poprzez naciśnięcie na przycisk Zamów.
10. Produkt zamówiony w Sklepie internetowym może zostać dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Informacja o wartości zamówienia jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta Zamówienia,
12. Treść złożonego Zamówienia i związanej z nim Umowy sprzedaży jest udostępniana Klientowi na Koncie lub przesyłana jako Potwierdzenie Zamówienia ze stosownymi odnośnikami do treści Regulaminu, Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży oraz Polityki Prywatności (Potwierdzenie Zamówienia) na adres poczty elektronicznej.
13. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta przy składaniu Zamówienia lub jego modyfikacji.
14. Klient na żądanie może być informowany przez o bieżącym statusie Zamówienia za pośrednictwem Konta lub w trakcie rozmowy telefonicznej.   
§ 5
Umowa sprzedaży
 
1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta i nabiera mocy wiążącej z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Klienta Potwierdzenia Zamówienia. Za dzień doręczenia wiadomości elektronicznej uważa się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Klienta w formularzu elektronicznym Zamówienia. 
2. Klient, który jako formę płatności wybrał płatność online lub przelew tradycyjny (np.: e - przelew, płatność kartą płatniczą za pośrednictwem Internetu, Blik czy inne formy płatności) zobowiązany jest dokonać zapłaty za Zamówienie najpóźniej w przeciągu jednego (1) dnia kalendarzowego (z uwzględnieniem sobót, niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w rozumieniu ustawy o dniach wolnych od pracy - (Dz.U. 1951 Nr 4, poz. 28 ze zmianami), następującego po dniu, w którym złożył Zamówienie. W przypadku braku płatności Sklep internetowy może anulować zamówienie. W takim przypadku umowę uznaje się za niezawartą. 
3. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem), zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony produkt. 
§ 6
Metody płatności 
 
Aktualnie dostępne sposoby płatności, w tym e – płatności określone są na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce: Dostawa i płatność oraz na stronie internetowej banku, za pośrednictwem którego Klient dokonuje przelewu. Ponadto aktualnie dostępne sposoby płatności są prezentowane do wyboru na początku procedury składania zamówienia, przed dokonaniem złożenia zamówienia.
 
§ 7
Dostawa 
 
1. Dostępne sposoby dostawy to: Kurier DPD, InPost paczkomaty, Kurier DHL, Kurier UPS, FedEx.
2. Produkty dostarczane są do miejsca wskazanego przez Klienta w Zamówieniu w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Koszty dostarczenia Zamówionego towaru ponosi Klient, niezależnie od wartości zamówienia, chyba że w wyniku odrębnych ustaleń Stron lub na skutek akcji promocyjnej koszty te poniesie Sklep internetowy.
4. Czas realizacji Zamówienia wraz z dostarczeniem złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego w przypadku, gdy zamówiony towar ma być dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wynosi około 1-4 dni roboczych licząc od dnia od dnia wpływu środków (ceny wraz z kosztem dostawy) na rachunek bankowy Sklepu internetowego. 
§ 8 
Prawo do odstąpienia przysługujące konsumentowi 
 
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287 t.j.)
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:- obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części,
- polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;
b. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
3. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
5. Jeżeli przedsiębiorca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Konsument może także odstąpić od umowy:

a. przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu;
b. przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sklepu internetowego.

6. Sklep internetowy niezwłocznie prześle Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa wyżej.
7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep internetowy przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
8. Sklep internetowy ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.
9. Sklep internetowy dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
10. Jeżeli Sklep internetowy nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
e. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k. zawartej w drodze aukcji publicznej;
l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta;
n. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta. 
§ 9 
Rękojmia i reklamacje 
 
1. Sklep internetowy ponosi odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 t.j.).
2. Informacja o skorzystaniu z uprawnień może odbyć się w każdy przewidziany prawem sposób, w tym poprzez informację przesłaną na adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej, o którym mowa w Regulaminie. 
3. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, datę nabycia produktu, rodzaj produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu produktu.
4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć produkt do siedziby Sklepu internetowego. 
5. Sklep internetowy rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji i dostarczenia towaru.  
§ 10 
Newsletter
 
1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Sklep internetowy. Newsletter wysyłany jest na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344 t.j).
2. Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów Sklepu internetowego, nowych kolekcjach, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez Sklep internetowy. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.
3. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera. 
§ 11
Ochrona danych osobowych 
 
1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sklep internetowy jako administratora danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) („Rozporządzenie”) w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach Sklepu internetowego oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, a także na podstawie zgody Klienta – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych.
2. Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sklepu internetowego informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, w formie wiadomości SMS i MMS. W takim przypadku dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę na podstawie zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych oraz w celach związanych z obsługą wysyłki newslettera.
3. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia w celach wskazanych w pkt. 1 powyżej.
4. Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach Sklepu internetowego. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w Sklepie oraz dokonywanie transakcji w ramach Sklepu. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach Sklepu.
5. Klientowi przysługuje prawo żądania od Sklepu internetowego dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w Sklepie internetowym i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w Sklepie, nie dłużej niż 3 lata od likwidacji konta w Sklepie. Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez zakładania konta w Sklepie wówczas dane są przetwarzane przez okres 3 lat od dnia transakcji. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Sklepu internetowego dane są przechowywane na czas ich realizacji oraz na podstawie zgody Klienta – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
8. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (a przed dniem utworzenia tego urzędu do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.
9. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Sprzedawcę do potrzeb i zainteresowań Klienta oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Sprzedawcy na udoskonalenie świadczonych przez niego usług. Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane. 
§ 12
Postanowienia końcowe 
 
1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej w dniu 21.08.2023r. 
3. Miejscem zawarcia Umowy Sprzedaży oraz Umowy o Świadczenie Usług jest siedziba Sklepu internetowego.
4. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Sklep internetowy może modyfikować techniczny sposób realizacji Usługi, w szczególności z przyczyn natury technologicznej (rozwój przeglądarek i technologii), jednak bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Klienta.
6. Sklep internetowy zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych na podstawie Umowy o Świadczenie Usług, usług.
7. Klienci mogą uzyskać dostęp do = Regulaminu w każdym czasie oraz pobierać go w formacie *.pdf a także sporządzić jego wydruk.
8. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej produkt wydruku potwierdzenia, specyfikacji zamówienia oraz dowód zakupu.
 
 
Załącznik 
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Adresat: 
 

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi:
Nazwa towaru lub usługi(*):
 
 
 
 
Symbol towaru(*):
 
 
Ilość(*):
 
Cena jednostkowa brutto(*):
 
Data zawarcia umowy(*):
 
Data odbioru(*):
 
Imię i nazwisko konsumenta:
Adres konsumenta:
 
Podpis konsumenta:
 
(*) Niepotrzebne skreślić.